ગંગારામભાઈ નટવરલાલ મકવાણા

Born

June 01st, 1956

Passed Away

May 07th, 1999

Tithi

-

Popularly Known as

-

Occupation

-

Spouse

-

Religion

-

Caste

-

Native

-

Country

-

Shradhanjali By

-

Family Tree of ગંગારામભાઈ નટવરલાલ મકવાણા

Photo Album of ગંગારામભાઈ નટવરલાલ મકવાણા

No Photos

Videos of ગંગારામભાઈ નટવરલાલ મકવાણા

No videos

Post a tribute & share memories

Upload

(200x200)*

Photo should not be greater than 3MB

Post Condolences